Terveysvaikutukset

Vähimmillään kuuma-altistuminen voi aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia ja epämukavuutta. Se voi alentaa suorituskykyä tehtävissä, jotka vaativat keskittymistä tai tarkkaavaisuutta. Sitä kautta kuuma-altistuminen saattaa lisätä onnettomuus- ja loukkaantumisriskiä sekä työssä että vapaa-ajalla.

Elimistön lämpeneminen lisää ensin fyysistä suorituskykyä, mutta heikentää älyllistä suorituskykyä. Myös fyysinen suorituskyky alkaa alentua, kun kehon syvälämpötila nousee yli yhden asteen. Tämä on tavallista ruumiillisten ponnistelujen yhteydessä Suomessa erityisesti kesällä. Erilaisten tehtävien suorittaminen kuumassa saattaa vaatia suurempia ponnistuksia kuin lämpötilaltaan neutraalissa (+18-+24°C) ympäristössä ja työteho voi alentua.

Kuumasta aiheutuva toimintakyvyn aleneminen voi lisätä tapaturmariskiä. Kehon voimakas lämpeneminen voi myös aiheuttaa kuumavaurioita (esim. lämpöhalvaus).

Kuumasta ympäristöstä aiheutuvat haitat terveydelle ja toimintakyvylle voidaan ehkäistä oikealla käyttäytymisellä.

Terveyshaitat

Kuuman ympäristön aiheuttamat terveyshaitat johtuvat kehon liiallisesta lämpökuormasta ja erityisesti verenkiertoelinten väsymisestä. Näin kehittyvä verenkierron toimintavajaus voi puolestaan johtaa moninaisiin haittoihin verenkierto- ja hengityselimistössä.

Kuuma-altistuminen voi lisätä tai pahentaa olemassa olevien kroonisten sairauksien oireita. Suuri osa suomalaisista ilmoittaa saavansa erilaisia sairausoireita kuumassa ympäristössä. Kuolleisuuden on osoitettu lisääntyvän kesäkaudella, kun ympäristön lämpötila nousee merkittävästi yli +12°C. Kuuman aiheuttamat sairauskohtaukset tai sairauksien vaikeutuminen muodostavat riskin ensisijaisesti kroonisia sairauksia poteville ja vanhoille ihmisille.

Sairastavuus ja kuuma

Kuumaan ympäristöön liittyviä suomalaisten sairausoireita on selvitetty osana FINRISKI- kyselytutkimusta. Alustavien tulosten mukaan yli kolmanneksella sairauksia potevista esiintyi sairausoireita kuumassa. Ikä lisäsi kuuman aiheuttamia sairausoireita. Terveillä sairausoireet ja kuumahaitta olivat harvinaisia iästä riippumatta.

Kuuman välittömät vaikutukset

Voimakkaan kehon lämpenemisen välittömiä ilmenemiä voivat olla kuumaihottuma, alaraajojen turpoaminen, pyörtyminen, lihaskouristukset ja lämpöuupumus.

Lisätietoja kehon voimakkaan lämpenemisen oireista ja syntymekanismeista löydät Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaoppaasta (pdf-tiedosto).


Terveysvaikutukset | Ihminen kuumassa | Tapaturmat ja kuolleisuus | Alkoholi, lääkkeet ja kuuma | Ilmansaasteet ja kuuma